Algemene Vergadering VDH

ALGEMENE LEDENVERGADERING VDH – 27 MEI 2023  |  WIJCHEN

Hierbij – aan de hand van de agenda van de AV – een uiteenzetting van een aantal items dat tijdens de vergadering de revue passeerde.
NB. De intentie bestaat overigens niet om hiermee compleet en volledig te zijn. Een verslag van de AV zal later verschijnen in het VDH-magazine. Ook is info eventueel op te halen bij het eigen Afdelingsbestuur (PB) of de gekozen Afgevaardigden.

 • De VDH verkeert momenteel in positief, doch betrekkelijk rustig vaarwater. Zaken lopen, evenals de reguliere evenementen. Vanuit de Afdelingen komt er niet veel respons of inbreng. Dat is ansich prima maar er zal toch her en der wat aan de orde zijn?!
 • De ledengroei zoals we die in voorgaand jaar zagen, zet helaas niet door. Daarin bestaat met name voor de Kringgroepen een belangrijke rol, en natuurlijk ook voor alle leden die in deze vergadering aanwezig zijn. Ook de Liefhebbersdag is in dit kader van belang; doorgaans levert die een nieuw aantal leden op.
 • In 2022 leed de VDH voor het eerst sinds hele lang tijd verlies; ca. €3.000,00. Bij het HB bestaat niet meteen paniek maar het baart uiteraard wel zorgen. Het verlies kan (o.a.) verklaard worden vanwege Corona (nog bestaand in de eerste maanden van 2022), inflatie waardoor kosten (bijv. drukkosten of onderhoud) opliepen.
 • Opleidingen: spoorleggerscursus wordt volop georganiseerd. Romy (CFG) volgt de cursus Fokgeschikheid Keurmeester en ook de cursus tot Africhtingkeurmeester kent 2 deelnemers.
 • Ontwikkelingen DHRN: ook op dit punt verkeren we in rustig vaarwater. Het heeft er schijn van dat de meeste DHRN-leden ook VDH-lid zijn en dat is prima. Met betrekking tot de Kringgroepen ligt dat anders; her en der heeft een vereniging dubbel lidmaatschap en dit leidt tot veel onduidelijkheid bij het organiseren van evenementen. We zien gebeuren dat een DHRN-vereniging een evenement organiseert maar dan onder de VDH-vlag; dat is onwenselijk en niet geheel zuiver/transparant.
 • Financiering hoofdevenementen: de aanvragen lopen via het PB waarna evt. goedkeuring en toewijzing plaats vindt vanuit het HB. Voortaan zal die goedkeuring voorlopig zijn; er zal uiterlijk op 1 november van het lopende jaar een sluitende begroting aan het HB moet worden voorgelegd. Daarmee is het HB in staat om mee te denken en te kijken of de organisatie van het evenement verantwoord is. Een format t.b.v. die begroting is bij Hans van Erven verkrijgbaar. De Werkgroep Sponsoring (WS) mag overigens graag benaderd worden, ook t.a.v. Provinciale evenementen.
 • Universal Sieger 2025: het HB heeft het voornemen om dit evenement (WK Universal Sieger + WK Agility) in 2025 in Nederland te organiseren en ging al op zoek naar een geschikte locatie. Het HB denkt die gevonden te hebben bij de Hockeyclub Tilburg. Ook is de hoofdsponsor al gevonden. De AV is akkoord met dit voornemen. Het HB zal een stuurgroep vormen en t.t.v. de AV in november 2023 een sluitende begroting presenteren.
 • Bestuursverkiezing: de heren Hans van Erven en Ronny Cox zijn aftredend en herkiesbaar en worden ook beiden door de AV herkozen.
 • Kwalificatieperiode Universal Sieger; voorgesteld wordt om de periode om een ZG te halen op een clubmatch te verlengen van NKK naar NKK. Daarmee is er ca. 3 maanden langer gelegenheid om de kwalificatie te bemachtigen. De AV stemt in met dit voorstel.
 • Ontwikkelingen WUSV: in april was er een WUSV-week in Lerma, Spanje. Vanuit de VDH Nederland en het HB reisde Toine Jonkers af. Er was een grootse vergadering (General Assembly) en er waren talrijke lezingen. De vergadering werd vooral gekenmerkt door allerhande statutenwijzigingen; de rasstandaard blijft de verantwoording van de SV; de SV heeft geen algeheel vetorecht meer (behalve dus m.b.t. de rasstandaard); acceptatie van (maar) 1 rasvereniging per land/lid; het WUSV-bestuur zal maximaal uit 7 personen bestaan waarbij de voorzitter van de SV tevens voorzitter is van de WUSV, en waar de 4 continentaal directeuren voorheen geen bestuurders waren, worden zij nu wel lid van het WUSV-bestuur.
 • Raad van Beheer: de heer Marc Wisman is geen bestuurder meer van de RvB en de AV van de RvB vindt plaats op 17 juni a.s. De VDH kan vanwege dubbele agendaboekingen helaas niet deelnemen aan die vergadering.
 • Raad van Arbitrage: er lopen momenteel geen zaken en de vacature staat nog steeds open. Dus hierbij een herhaalde oproep.
 • Werkhonden Raad: de KarakterBeoordeling (KB) wordt terug gegeven aan de VDH omdat dit vooral een ras-aangelegenheid betreft. Andere rasverenigingen houden geen KB’s. Daarmee is het ook aan de VDH om te bepalen wie de assistent van de Keurmeester kan of mag zijn. Nu is dit louter voorbehouden aan een Kynologisch Instructeur maar er kan bijv. ook gedacht worden aan een gelicenseerde pakwerker. Het HB denkt hier nog verder over na. Verder werd binnen de Werkhonden Raad vooral gebrainstormd over hoe we onze IGP-sport meer en beter kunnen promoten. Alle ideeën en suggesties zijn overigens welkom.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail