Commissies

De commissie bijstand kynologie (CBK) coördineert en stimuleert alle werkzaamheden van
de vereniging die rechtstreeks de kynologie betreffen. Tot de taak van de CBK behoort o.a. het
verzorgen van overzichten van alle kynologische evenementen, het publiceren van alle dek-
en geboortemeldingen, het verwerken van keurlijsten tot keurbewijzen en het samenstellen
van het keurboek. Jaarlijks wordt van alle activiteiten verslag gedaan tijdens de algemene
vergadering.

De commissie bijstand africhting (CBA) coördineert en stimuleert alle werkzaamheden van
de vereniging betreffende africhting. Tot de taak van de CBA behoort o.a. het verzorgen van
overzichten van alle africhtingsevenementen. Op de algemene vergadering wordt jaarlijks
verslag gedaan van alle verrichtte werkzaamheden.

De werkgroep behendigheid coördineert en stimuleert alle werkzaamheden van de
vereniging betreffende behendigheid. Tot de taak van de werkgroep behoort o.a. het
verzorgen van overzichten van alle behendigheidsevenementen. Op de algemene
vergadering wordt jaarlijks verslag gedaan van alle verrichtte werkzaamheden.

De jeugdcommissie organiseert een aantal activiteiten voor de jeugd waarbij met nadruk
wordt geluisterd naar de wensen van de jeugd. Een vaste plaats in het jaarlijks programma
hebben het jeugdkamp en de jeugd kynologische dag. De jaarlijkse jeugdclubmatch is altijd
zeer succesvol.

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en het uiterlijk van het maandblad
van de VDH. De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn neergelegd in het
redactiestatuut. De redactiecommissie is mede verantwoordelijk voor de inhoud en het
bijhouden van de site.

De commissie van beroep houdt zich bezig met het behandelen van en het beslissen over de
aan haar voorgelegde geschillen tussen leden onderling, tussen leden en organen van de
vereniging en tussen organen van de vereniging onderling. Als onafhankelijke partij probeert
deze commissie met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is
de commissie bevoegd een bindende uitspraak te doen. De uitspraken van deze commissie
worden gepubliceerd in het maandblad.

De sponsorcommissie is onder andere verantwoordelijk voor het werven van nieuwe
sponsoren, het onderhouden van de relatie met huidige sponsoren en het organiseren van
sponsorbijeenkomsten.