Koopcontract

VDH Koopcontract en Certificaat van Fokniveau

Bij de VDH kunnen fokkers die een nest fokken uit twee op fokgeschiktheid gekeurde ouderdieren, niet alleen op de puppylijst komen die realtime wordt uitgegeven, maar ook voor hun nest de zogenaamde Certificaten van Fokniveau aanvragen. Hierbij kan men nalezen welke eigenschappen en keurberichten de directe voorouders hebben verkregen. Deze informatie staat niet op de normale stamboom die de
Raad van Beheer verstrekt. Daarom is dit een mooie aanvulling en levert een goede indicatie van het type hond wat men kan verwachten. Ook is het mogelijk voor een fokker om een model van een VDH Koopcontract, benodigd bij het overdragen van de pup, aan te schaffen. Hierin staat duidelijk omschreven onder welke omstandigheden en condities het nest tot stand is gekomen. In juridische zin geeft het ook de beste context voor
zowel fokker als koper van een pup.

Fokken volgens VFR-normen is de beste weg die fokker én koper kunnen bewandelen. Tevens komt het tegemoet aan de beste gezondheids- en welzijnseisen van moeder en kroost. Voor de nieuwe eigenaar van een pup verdient het aanbeveling om te onderzoeken of het interessant kan zijn om een dierzorgverzekering af te sluiten; natuurlijk is het vanzelfsprekend om de aansprakelijkheidsverzekering aan te passen en uw gemeente te melden dat u in het bezit bent van een hond. Allemaal zaken die in de hectiek rondom de entree van een pup in een gezin gemakkelijk vergeten kunnen worden.

Heeft de VDH-koopovereenkomst nog steeds nut naast de consumentenkoop?De Wet (geldend van 1.1.2023 tot heden)

Het Burgerlijk Wetboek (Boek 7 BW) regelt de koopovereenkomst. Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.
De wet legt de rechten en plichten van partijen in het handelsverkeer vast. Verkoper en koper zijn gelijkwaardig en zijn binnen de grenzen in de wet, de goede zeden en de openbare orde, in beginsel vrij hun overeenkomst iedere door hen gewenste inhoud te geven. De VDH-koopovereenkomst kan gebruikt worden.

In het Burgerlijk Wetboek (Boek 7 BW) staan ook de regels van de consumentenkoop. Dit is de koop met betrekking tot een roerende zaak (een hond) die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Deze regels van de consumentenkoop zijn van dwingend recht, dat wil zeggen dat de verkoper er niet van mag afwijken ten nadele van de koper. De koper wordt dan extra beschermd. Er is sprake van een consumentenkoop als een particuliere koper een hond koopt van een professionele fokker die bedrijfsmatig fokt. Het is niet altijd duidelijk of de koper te maken heeft met een dergelijke fokker. Zo heeft het Gerechtshof in 2011 overwogen dat er sprake moet zijn van een zekere omvang van het fokken en dat het fokken anders dan incidenteel moet plaatsvinden.

Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de afwijking van hetgeen is overeengekomen zich binnen één jaar na aflevering openbaart, tenzij de verkoper anders aantoont of de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

De Raad van Arbitrage
De Raad van Arbitrage van de VDH (RvA) heeft in 2022 het volgende overwogen.
“Gelet op onder andere de langdurige aaneengesloten periode, omvang en regelmaat van de activiteiten van de verkoper als fokker, kan worden geconcludeerd dat deze zijn aan te merken als bedrijfsmatige activiteiten, terwijl de koper handelde als consument op zoek naar een huishond met de juiste kleur en bloedlijnen gefokt door een serieuze fokker. Gelet op de juridische verhouding tussen beiden zijn in dit geval de regels van de consumentenkoop van toepassing”. Einde citaat.

Er zijn ook nog andere omstandigheden en criteria te bedenken waarom de regels van de consumentenkoop van toepassing zijn, in zijn algemeenheid gaat het om ongelijkheid van partijen. De verkoper is de ervaren fokker en de koper de minder ervaren consument. Valt  de verkoper iets te verwijten? Is hij tekort geschoten in de informatieplicht? Had de koper beter moeten weten? Ook de koper dient zich te oriënteren op de bijzondere eigenschappen en gezondheid van een hondenras. Wat is de rol van de pup-bemiddeling van de rasvereniging geweest?

Echter, soms kunnen verkoper en koper beiden uit bedrijfsmatige overwegingen handelen. Denk daarbij aan de doorverkoop van een fokdier of een afgerichte Duitse Herdershond voor bewaking of speuren of om wedstrijden mee te winnen. Ook is denkbaar dat de verkoper als particulier uit hobby een nestje heeft gefokt.

Conclusie: heeft de VDH-koopovereenkomst nog zin?
De conclusie moet zijn dat de VDH-koopovereenkomst voor alle varianten (koop, consumentenkoop en hobby-koop) een goede juridische basis is die ruime mogelijkheden biedt voor garantie, herstel, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst en vervanging van de hond.

Tevens mag uit het bovenstaande duidelijk zijn dat van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of er sprake is van bedrijfsmatig handelen door de verkoper en daarmee de toepasselijkheid van het dwingend recht van de consumentenkoop. Als er sprake is van de consumentenkoop dan ligt de bewijslast binnen een jaar na aflevering bij de verkoper.

De procedure
Het is goede zaak voor de verkoper om de VDH-koopovereenkomst samen met de koper te bespreken en de koper te wijzen op de procedure.

Als er ondanks alle goede bedoelingen van verkoper en koper toch een geschil ontstaat over de overeenkomst is in het laatste artikel van de VDH-koopovereenkomst bepaald dat geschillen tussen leden van de VDH voortvloeiende uit deze bij de VDH geregistreerde originele overeenkomst door de RvA als arbitrage zullen worden beslecht.

Als het geschil aan de RvA wordt voorgelegd, zal de RvA altijd eerst proberen om tot een minnelijke schikking te komen. Als dat niet lukt, doet de RvA uitspraak waaraan beide partijen zich dienen te houden.

Vragen?

De heer A.J. de Gouw
Prins Clausstraat 53
4761 AM      ZEVENBERGEN
telefoon: (06) 29 03 69 02
e-mail