Inloggen

Koopcontract

img

Het is binnen de rashondenfokkerij veelal geen
gewoonte om gebruik te maken van een koopcontract.
Veel fokkers voelen nog schroom om hun pupkopers
te confronteren met een koopcontract. De
verzakelijking van een emotionele gebeurtenis, zoals
de aan- en verkoop van een pup, ervaren ze als
‘not-done’. En toch is dit een misvatting. Niet alleen de
fokker beschermt zijn aansprakelijkheden door het
afsluiten van een koopovereenkomst ook de rechten
van de pupkoper worden in een dergelijk contract
vastgelegd.

Uitgangspunt van het Nederlandse
Verbintenissenrecht is de contractsvrijheid van
partijen, dat wil zeggen dat partijen onderling overeen
kunnen komen wat zij willen behoudens bepalingen van dwingend recht. Volgens
Nederlands recht is een hond een zaak en daaraan is een wettelijke garantie termijn
verbonden. Volgens de wet heeft de koper recht op een deugdelijk product en een product is
niet deugdelijk indien het niet voldoet aan de redelijke verwachtingen. Daarom is het van
belang dat de koper zich bewust is van de problemen die zich voordoen binnen het ras van
zijn keuze en realistische verwachtingen heeft van de hond die hij koopt. Een koopcontract
verdeelt de rechten en plichten van de partijen over en weer. Het is verstandig als de fokker in
het contract onder meer op neemt welke maatregelen hij heeft genomen bij zijn fokdier met
betrekking tot de gezondheid en ter voorkoming van erfelijke gebreken en/of afwijkingen bij de
nakomelingen. Goed uitgangspunt is het Verenigingsfokreglement van de Rasvereniging
waarin de voor het specifieke ras geldende vereisten inzake gezondheid vermeld staan.

Van de pupkoper mag echter ook wel het een en ander verwacht worden. Daarom is het
raadzaam om in de overeenkomst op te nemen welke gebreken er volgens het
Verenigingsfokreglement binnen de populatie bestaan. Daarmee wordt de pupkoper
geïnformeerd en kan hij desgewenst aan de fokker of rasvereniging in kwestie nadere
toelichting vragen. Veel fokkers geven aan hun pupkopers ook een informatiemap mee
waarin instructies en tips staan over de opvoeding van pups in het algemeen en van het
specifieke ras in het bijzonder. Een fokker zou er voor kunnen kiezen een dergelijk geschrift
onlosmakelijk onderdeel te laten uitmaken van het koopcontract dan wel in de overeenkomst
te vermelden dat iets dergelijks aan de pupkopers is verstrekt.

Ook de prijs van een pup is van invloed. Op het moment dat een fokker zijn pups verkoopt
voor prijzen die niet markt conform zijn, schept een hogere pupprijs hogere verwachtingen bij
de pupkoper met betrekking tot gezondheid, prestaties etc. Een koopcontract blijft in de
meeste gevallen gewoon in de la liggen en als zich problemen voordoen bij een verkochte
hond verdient het verreweg de voorkeur in overleg de kwestie op te lossen. Mochten zich toch
geschillen voor doen, en niets menselijks is ons vreemd, is het van belang om als fokker aan
te kunnen tonen dat zorgvuldigheid is betracht. Zowel met betrekking tot de keuze van de
fokdieren als de wijze waarop eventuele problemen met de gefokte pup en de pupkoper
worden opgelost.

De rasvereniging van Duitse Herdershonden adviseert sinds jaren dat fokkers en
puppykopers een door de rasvereniging geadviseerde koopovereenkomst gebruiken. Veel
fokkers binnen de VDH doen dit ook. Indien een geschil ontstaat, hebben VDH leden toegang
tot de laagdrempelige Commissie van Beroep. De puppykoper heeft door het koopcontract
de zekerheid dat zijn pup zorgvuldig is gefokt en dat hij is geïnformeerd over de
gezondheidsproblemen die zich binnen het ras voordoen.

Een koopcontract is geen eenvoudige materie en het verdient de voorkeur om aanstaande
pupkopers in een vroeg stadium de overeenkomst mee naar huis te geven zodat zij deze op
hun gemak kunnen doorlezen en eventuele vragen in alle rust kunnen stellen. Op het
moment dat de daadwerkelijke koop dan tot stand komt is het ondertekenen van het contract
alleen nog maar een formaliteit.

(tekst: Anne-Greet Bonefaas)